Polityka prywatności

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna dlatego podejmujemy wszelkie działania, żeby Państwa Dane osobowe były przetwarzane rzetelnie oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie).

Udostępnione nam Państwa Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w zakresie adekwatnym i odpowiednim do realizowanych udokumentowanych celów ich przetwarzania.

Administrator danych osobowych

W zależności od celu, w którym Państwa dane osobowe są przetwarzane, ich Administratorem danych może być jedna ze spółek Grupy TAURON lub kilka spółek, na zasadzie współadministrowania danymi osobowymi (lista spółek Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: https://www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy). W związku z prowadzonymi przez nas działaniami, w tym na stronach www, każdorazowo ilekroć będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe lub prosić o ich podanie, przekażemy Państwu informacje na temat sposobu ich przetwarzania przez konkretnego Administratora z Grupy TAURON lub Współadministratorów Państwa danych.

Inspektor Ochrony Danych

W spółkach wchodzących w skład Grupy TAURON powołano Inspektorów Ochrony Danych oraz utworzono komórki organizacyjne do spraw ochrony danych osobowych, z którymi mogą się Państwo skontaktować w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości. Lista Inspektorów Ochrony Danych w poszczególnych spółkach Grupy TAURON dostępna jest na stronie internetowej: https://www.tauron.pl/rodo/iod

Cele przetwarzania

Spółki Grupy TAURON prowadząc swoją działalność, przetwarzają Państwa dane osobowe jako Administratorzy lub Współadministratorzy wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • e) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dane osobowe na stronach i serwisach internetowych Grupy TAURON

Jeśli będziecie Państwo korzystać z naszych stron lub serwisów internetowych będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Będzie to miało miejsce za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych lub obsługowych, w serwisach eBOK lub narzędziach i usługach np. typu CHAT. Państwa dane mogą być również przetwarzane w plikach cookie wykorzystywanych na naszych stronach internetowych.

Więcej informacji na temat korzystania z Plików Cookie, przez Grupę TAURON znajdziecie Państwo w naszej Polityce cookies.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres, w którym to przetwarzanie jest niezbędne do realizacji określonych celów. Okresy przechowywania danych każdorazowo podajemy w udostępnianych Państwu klauzulach informacyjnych i określamy je w szczególności:

 • a) w przypadku świadczenia usług – przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu do czasu przedawnienia możliwości dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • b) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody,
 • c) w przypadku prowadzenia marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • d) w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów wykonywania obowiązków prawnych – przez czas wskazany w przepisach prawa,

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu szereg praw związanych z przetwarzanym tych danych. Są to następujące prawa:

 • a) prawo dostępu do danych osobowych,
 • b) prawo do sprostowania danych osobowych,
 • c) prawo do usunięcia danych osobowych,
 • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • e) prawo do przeniesienia danych osobowych,
 • f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • g) prawo do dostępu do zasadniczych uzgodnień pomiędzy Współadministratorami,
 • h) prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu Administratora do przetwarzania danych osobowych w zakresie nienaruszającym uzasadnionych praw i interesów Administratora.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego nad ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadkach przetwarzania Danych osobowych na podstawie udzielonej Administratorowi zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu ułatwienia korzystania z przysługujących Państwu praw przygotowaliśmy specjalny ich opis oraz wyjaśnienie poszczególnych kwestii. Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowym materiałem na stronie internetowej https://www.tauron.pl/rodo. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować:

pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice; elektronicznie na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl;

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

Informujemy, że realizacja niektórych praw może być ograniczona przez przepisy Rozporządzenia lub z uwagi na uzasadnione interesy Administratora.

Transfer danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

Odbiorcy danych osobowych

Funkcjonowanie Grupy TAURON w środowisku biznesowym powoduje konieczność przekazywania Państwa danych osobowych innym podmiotom gospodarczym oraz instytucjom państwowym. Dane osobowe mogą być również przekazywane pomiędzy podmiotami w Grupie TAURON. Przywiązujemy szczególną uwagę do kwestii udostępniania Państwa danych osobowych, celem zachowania maksymalnych poziomów bezpieczeństwa oraz ich pełnej rozliczalności. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również organy publiczne, nadzorcze i wymiaru sprawiedliwości. Ponadto odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi kontrahenci i podmioty współpracujące z nami takie jak:

 • a) podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
 • b) podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz),
 • c) podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na podstawie umowy,
 • d) podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się Administratorem danych,
 • e) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
 • f) podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, 
 • g) podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
 • h) nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują w naszym imieniu inne usługi lub dostarczające towary objęte umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest umowa.
 • i) dostawcy usług i serwisów internetowych oraz społecznościowych, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w ustawieniach plików cookie.

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kiedy i w jakim celu wymagamy podania danych osobowych

W zależności od celu przetwarzania podanie danych osobowych może być:

 • a) warunkiem zawarcia umowy (w przypadku rejestracji konta, newsletteru dotyczącego informacji o planowanych włączeniach energii elektrycznej). W takich przypadkach brak podania danych osobowych uniemożliwi nam świadczenie usługi,
 • b) warunkiem umownym (w przypadku formularza kontaktowego). Wtedy podanie danych osobowych jest obowiązkowe wyłącznie w stosunku do danych tak oznaczonych. Podanie innych Danych osobowych jest dobrowolne,
 • c) dobrowolne (w przypadku działań marketingowych, prowadzenia analiz / statystyk).

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Przetwarzając Państwa dane osobowe nie opieramy się na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu w celu podejmowania określonych decyzji, które przynosiłyby wobec Państwa skutki prawne lub istotnie na Państwa wpływały. Profilowanie Państwa danych może mieć miejsce wyłącznie w przypadku prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług związanych ze sprzedażą energii elektrycznej oraz pozostałych produktów energetycznych Grupy TAURON tj. węgiel, ciepło, gaz i paliwa alternatywne. Profilowanie to polega na automatycznym dopasowywaniu treści komunikatów marketingowych do Państwa preferencji i potrzeb.

 


iGrupa TAURON - TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, których pełna lista dostępna jest pod adresem: https://www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy